ទម្លាក់យុថ្កា

  • Drop-In Anchors

    ទម្លាក់យុថ្កា

    យុថ្កាទម្លាក់គឺជាយុថ្កាបេតុងស្រីដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បោះយុថ្កាចូលទៅក្នុងបេតុងដែលទាំងនេះត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់ការដាក់ផ្នែកខាងលើពីព្រោះដោតយុថ្កាខាងក្នុងពង្រីកតាមទិសទាំងបួនដើម្បីទប់យុថ្កាយ៉ាងរឹងមាំនៅខាងក្នុងរន្ធមុនពេលបញ្ចូលដំបងឬខ្សែភ្ជាប់។ វាមានពីរផ្នែកគឺដោតពង្រីកនិងតួយុថ្កា។