ប៊ូឡុងក្បាល

  • Flange Head Bolts

    ប៊្លុនដាប់ប៊ល

    រនាស់ក្បាលព្រុយត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកពីរឬផ្នែកជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតសន្និបាតពីព្រោះវាមិនអាចត្រូវបានផលិតជាផ្នែកតែមួយឬអាចជួយថែទាំនិងជួសជុលប៊ូឡុងក្បាលដែលខូចបានឡើយភាគច្រើនត្រូវបានប្រើក្នុងការងារជួសជុលនិងសាងសង់។ ពួកវាមានក្បាលក្បាលព្រុយហើយភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការដោះស្រាយរឹងមាំនិងរដុប។