កំណាត់ខ្សែស្រឡាយពេញ

  • Full Threaded Rods

    ដំបងខ្សែស្រឡាយពេញ

    កំណាត់ខ្សែស្រឡាយពេញគឺជារឿងធម្មតាហើយឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលអាចប្រើបានងាយស្រួលដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការអនុវត្តសំណង់ជាច្រើន។ ដំបងត្រូវបានខ្សែស្រឡាយជាបន្តបន្ទាប់ពីចុងម្ខាងទៅចុងហើយត្រូវបានគេសំដៅជាញឹកញាប់ថាជាកំណាត់ខ្សែស្រឡាយពេញលេញដំបង Redi, ដំបង TFL (ខ្សែស្រឡាយពេញប្រវែង), អេធីអា (ដំបងខ្សែស្រឡាយទាំងអស់) និងប្រភេទផ្សេងៗនៃឈ្មោះនិងអក្សរកាត់។