ប៊ូលឆប

  • Hex bolt

    ឆកោន

    ប៊្លុកឆកត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកពីរឬច្រើនរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតសន្និបាតមួយពីព្រោះវាមិនអាចត្រូវបានផលិតជាផ្នែកតែមួយឬអនុញ្ញាតឱ្យជួសជុលនិងជួសជុលរុះរើបានទេ។ ប៊ូតភាគច្រើនត្រូវបានប្រើក្នុងការងារជួសជុលនិងសាងសង់។ ពួកគេមានក្បាលឆកោននិងភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការដោះស្រាយរឹងមាំនិងរដុប។