គ្រាប់ឆកោន

  • Hex Nuts

    ហុសគ្រាប់

    គ្រាប់ហេចជាគ្រាប់មួយក្នុងចំណោមគ្រាប់ធម្មតាបំផុតដែលអាចរកបាននិងត្រូវបានប្រើជាមួយយុថ្កាប៊ូឡុងវីសស្ពឺខ្សែពួរនិងនៅលើខ្សែរភ្ជាប់ផ្សេងទៀតដែលមានខ្សែវីសម៉ាស៊ីន។ ឆកគឺខ្លីសម្រាប់ឆកោនដែលមានន័យថាពួកគេមាន ៦ ជ្រុង