យុថ្កាក្រូចឆ្មារ

  • Wedge Anchors

    យុថ្កាក្រូចឆ្មារ

    យុថ្កាក្រូចឆ្មារគឺជាយុថ្កានៃការពង្រីកប្រភេទមេកានិចដែលមានបួនផ្នែកគឺតួយុថ្កាខ្សែស្រឡាយឈុតពង្រីកយចននិងអ្នកលាងចាន។ យុថ្កាទាំងនេះផ្តល់នូវតម្លៃកាន់ខ្ពស់បំផុតនិងជាប់លាប់បំផុតនៃយុថ្កាការពង្រីកប្រភេទមេកានិចណាមួយ